PGS – Pakkam Group Sweden – bildades i oktober 2001, en månad efter att vår indiska samarbetsorganisation SEEDS – Sustainable Ecological and Environment Development Society – hade grundats. Det hade föregåtts av många resor i båda riktningar.  PT John, samordnare för Indian Farmers Association, var den drivande personen i Indien. Han hade 1999 kommit till Europa som ledare för flera hundra bönder från Asien för att besöka alla staters regeringar och media och förklara hur globaliseringen drabbade fattiga småbönder världen över. Han blev mottagen i alla länder – utom i England, den gamla kolonialmakten, och i Sverige! På ett Jubel 2000-möte träffade han representanter för JAK och blev inbjuden till ett sommarseminarium. Eva Stenius, Jill Ribring och Oscar Kjellberg var några av dem som var aktiva härifrån Sverige.

Ekologisk odling i Pakkam

Eko-kompost och biogas från ekologisk odling i Pakkam

Ekologiskt bekämpningsmedel i Pakkam 

Kallelse till årsmöte för Pakkam Group Sweden idéell förening

 

17 april 2016 kl.14 Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, Skövde

 

Dagordning

 

  1. Val av ordförande för mötet

  2. Val av protokollförare samt två justerare, tillika rösträknare

  3. Årsmötets behöriga utlysande

  4. Upprättande av röstlängd

  5. Fastställande av dagordning

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fastställande av resultat- och balansräkning

  9. Beslut om årets resultat

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av förslag från styrelsen om projekt

12. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändringar

13. Samarbete med PGS och lokala JAK-avdelningar

14. Samarbete med PGS och andra organisationer

15. Behandling av motioner från medlemmarna

16. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

17. Val av ordförande

19. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

20. Val av revisorer och suppleant

21. Val av valberedning, varav en medlem som sammankallande

22. Övriga frågor

 

 

Välkomna!

 

 

Info:               Almuth Holmqvist, tel: 076-1702141

E-post:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it._____________________________________________________________________________________________________________________________________


Ekologiskt jordbruk i Indien 16 /3 2016

Pakkam Group Sweden  (PGS) bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder i Indien att bli skuldfria och att övergå till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. www.pakkam.se

Shaji Joseph Kizhakethil är född i byn Pakkam i provinsen Kerala i Indien. Sjhai är föreningens kontaktperson i Indien men bor i Sverige och talar svenska. Han kommer till Gävle den 19 mars 2016 för att berätta om kvinnornas och böndernas situation i Indien. Shjai berättar åven om PGS engagemang och verksamhet i Indien.

PGS samarbetar med en indisk organisation för att hjälpa till med en samhällsförändring mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Han berättar även varför det är viktigt att fokusera på kvinnorna i utvecklingsstrategin.

Alternativoden Lyktan i Gävle har bidragit till PGS verksamhet genom att överföra en del av sitt överskott till PGS. Lyktans medlemmar har även genom sina resor till Pakkam också stöttat kvinno-och bondeprojekt. Shaji berättar om dessa resor och hur Lyktans ekonomiska bidrag har använts i Indien.

Shaji har lovat att ställa upp för massmedia för en eventuell längre intevju. Kontakta i så fall undertecknad.

 

Ekologiskt jordbruk i Indien 

Lördagen den 19 mars  2016 Kl 16 

Kulturhuset, Hamiltongatan 1, Gävle 

Kontaktperson: Per-Olof Erickson 073 035 85 42

Styrelseledamot i PGS och medlem i Alterantivbopden LyktanMotionen gäller samarbete mellan Alternativboden Lyktan och den idéella förenigen Pakkam Group Sweden (PGS) genom satsning på hållbar utveckling.

PGS bildades i oktober 2001 efter ett JUBEL 2000-möte där PT John, samordnare för Indien Farmers Association, träffade representanter för JAK Medlemsbank. Detta möte gav upphov till ett projektsamarbete som leddes av PGS.

PGSs ändamål är att utan vinstintresse stödja ekologisk odling, jämställdhetsintegrering, fattigdomsbekämpning i provinsen Kerala, Indien och andra delar av världen samt att dit överföra kunskaper och erfarenheter från Sverige. Verksamheten omfattar praktisk och finansiell medverkan i bevarande av biologisk mångfald, kulturell mångfald, räntefri sparlåneverksamhet, rättvis handel, rätvisa resor samt informations- och utbildningsverksamhet.

För närvarande samarbetar PGS med Föreningen Sofia i Järna och Shreyas som är en frivillig organisation med 196 000 medlemmar i Kerala. Tillsammans planerar vi ett utvecklingsprojekt som fokuserar på ekologisk odling, jämställdhetsintegrering och avfallshantering. Projektet sker i samverkan med fattiga kvinnor med ett rättighetsbaserat perspektiv i samklang med civilsamhället, rättighetsinnehavare och ansvarsbärare.

Lyktan har gett stöd till fattiga kvinnor i Kerala, Indien genom försäljning av kryddor från Pakkam, informationsspridning, försäljning av kläder som fattiga indiska kvinnor sytt och bidrag till projektarbete (10 000 kr). PGS är öppen för alla, inklusive juridiska personer, som anser att rättvis ekonomi och rättvis handel har stor betydelse. Dessutom anser PGS att det är viktig att även arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, solidaritet och fattighetsbekämpning.

Under 2016 kommer PGS att arbeta med ett projekt där 48 000 människor får en ekologiskt trygg miljö i Kerala genom ekologisk odling, avfallshantering och påverkandearbete. Sedan planerar PGS att arbeta med informationsarbete i Sverige under 2016. PGS behöver samla in minst 90 000 kr som eget kapital. PGS har redan samlat in en mindre andel. Resten behöver vi samla från Sverige.

Yrkande - att Alternativboden Lyktan från sitt överskott 2015 ger ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kr till PGSs verksamhet.

 

Per-Olof Erickson medlem i Alternativboden Lyktan