Bli medlem

Pakkam Group Sweden är i stort behov av att bli fler.

Förutom att bli medlem kan du stötta oss på fler sätt:

- Skänk en valfri gåva för att stötta vårt arbete i Indien 

- Res med oss till Kerala och besök våra projekt

- Res som volontär och hjälp till på plats

- Skänk en gåva 

 

Insättning på Plusgiro: 25 99 25 -6  

Glöm inte att skriva namn och e-post vid betalningen 

 

 

 

 

 

Democratic Empowerment of Right Holders 2019–2022

I december 2019 beviljades utvecklingsprojektet Democratic Empowerment of Right Holders av Sida genom Forum Syd och pågick 191201–220331 med en budget på 497 000 kr. Till viss del är det en fortsättning av utvecklingsprojektet Civil Society Empowerment Project Kerala. I projektområdet ingår Sulthan Batherys alla 35 kommundelar.

 

Vid projektstarten i december 2019 – januari 2020 var Shaji Joseph på plats för att hjälpa till med att utbilda utbildare inom demokrati och jämställdhet och även med projektutförandet i mars 2020, för att lösa problem med utlandsbetalningar som uppstått. (en ny lag krävde speciella bankkonton för att ta emot medel från utlandet) Avslutningsvis vid uppföljningen i nov – dec 2021, deltog också Shaji. Målet med projektet är att uppmuntra Sulthan Bathery kommuns politiska styrning att skapa sociala trygghetsnät med barnomsorg och lokalt anpassade återvinningstationer för avfallshantering. Utbildning och ett aktivt engagemang ska förbättra medborgarnas inflytande för att uppfylla sina demokratiska rättigheter i kommunen med alla dess 35 kommundelar.

 

I mitten av januari 2020 gick Indiska regeringen ut med de första restriktioner med anledning av Covid-19 pandemin. Efter mars förvärrades situationen i Kerala som på många andra håll i världen, vilket gjorde att Shreyas inte kunde fullfölja projektarbetet enligt projektplanen eftersom det rådde en fullständig nedstängning. Denna situation pågick sedan året ut. Detta medförde att ett intensivt arbete påbörjades för att få till en förlängning av projekttiden (220331).

 

Projektet har nu med råge uppnått projektmålet. Shreyas har utbildat 3812 utbildare som i sin tur vidareutbildat andra kommuninvånare om hållbarhet, demokrati och jämställdhet. Projektets mål var 3740 personer.

 

Sulthan Bathery kommun tilldelades priset för bästa kommun i delstaten Kerala efter projektinsatserna. Den viktigaste förändringen är att kommunpolitiker nu kommer ut till landsbygden för att lyssna på vad medborgarna har att säga och bemöter dess önskan på ett nytt sätt. Kommunen har antagit en policy där en viss procent av dess budget varje år öronmärker medel som ska gå till kvinnor, personer med funktionsvariation, äldre, barn samt hållbar odling, avfallshantering, tryggare vägar och belysning mm. 

 

Shreyas har gjort en vetenskaplig studie för att hitta de bästa lösningar för att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom kommunens verksamhetsplaner. De vill ta upp frågan till regeringsnivå för att försöka påverka en samhällsförändring även i närliggande kommuner.

 

Shreyas har utfört ett betydande och effektivt projektarbete trots pågående Covid-pandemi. Under projektperioden (dec 2019 – mars 2022) arbetades det effektivt i 5–6 månader med utförandet av projektarbetet, vilket vanligtvis skulle behövt 28 månader enligt projektplanen.

 

Kallelse till årsmöte för Pakkam Group Sweden idéell förening

 

17 april 2016 kl.14 Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, Skövde

 

Dagordning

 

  1. Val av ordförande för mötet

  2. Val av protokollförare samt två justerare, tillika rösträknare

  3. Årsmötets behöriga utlysande

  4. Upprättande av röstlängd

  5. Fastställande av dagordning

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fastställande av resultat- och balansräkning

  9. Beslut om årets resultat

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av förslag från styrelsen om projekt

12. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändringar

13. Samarbete med PGS och lokala JAK-avdelningar

14. Samarbete med PGS och andra organisationer

15. Behandling av motioner från medlemmarna

16. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

17. Val av ordförande

19. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

20. Val av revisorer och suppleant

21. Val av valberedning, varav en medlem som sammankallande

22. Övriga frågor

 

 

Välkomna!

 

 

Info:               Almuth Holmqvist, tel: 076-1702141

E-post:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.







_____________________________________________________________________________________________________________________________________


Ekologiskt jordbruk i Indien 16 /3 2016

Pakkam Group Sweden  (PGS) bildades 2001 och är en ideell förening som stödjer fattiga småbönder i Indien att bli skuldfria och att övergå till ett ekologiskt hållbart jordbruk. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. www.pakkam.se

Shaji Joseph Kizhakethil är född i byn Pakkam i provinsen Kerala i Indien. Sjhai är föreningens kontaktperson i Indien men bor i Sverige och talar svenska. Han kommer till Gävle den 19 mars 2016 för att berätta om kvinnornas och böndernas situation i Indien. Shjai berättar åven om PGS engagemang och verksamhet i Indien.

PGS samarbetar med en indisk organisation för att hjälpa till med en samhällsförändring mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Han berättar även varför det är viktigt att fokusera på kvinnorna i utvecklingsstrategin.

Alternativoden Lyktan i Gävle har bidragit till PGS verksamhet genom att överföra en del av sitt överskott till PGS. Lyktans medlemmar har även genom sina resor till Pakkam också stöttat kvinno-och bondeprojekt. Shaji berättar om dessa resor och hur Lyktans ekonomiska bidrag har använts i Indien.

Shaji har lovat att ställa upp för massmedia för en eventuell längre intevju. Kontakta i så fall undertecknad.

 

Ekologiskt jordbruk i Indien 

Lördagen den 19 mars  2016 Kl 16 

Kulturhuset, Hamiltongatan 1, Gävle 

Kontaktperson: Per-Olof Erickson 073 035 85 42

Styrelseledamot i PGS och medlem i Alterantivbopden Lyktan



Motionen gäller samarbete mellan Alternativboden Lyktan och den idéella förenigen Pakkam Group Sweden (PGS) genom satsning på hållbar utveckling.

PGS bildades i oktober 2001 efter ett JUBEL 2000-möte där PT John, samordnare för Indien Farmers Association, träffade representanter för JAK Medlemsbank. Detta möte gav upphov till ett projektsamarbete som leddes av PGS.

PGSs ändamål är att utan vinstintresse stödja ekologisk odling, jämställdhetsintegrering, fattigdomsbekämpning i provinsen Kerala, Indien och andra delar av världen samt att dit överföra kunskaper och erfarenheter från Sverige. Verksamheten omfattar praktisk och finansiell medverkan i bevarande av biologisk mångfald, kulturell mångfald, räntefri sparlåneverksamhet, rättvis handel, rätvisa resor samt informations- och utbildningsverksamhet.

För närvarande samarbetar PGS med Föreningen Sofia i Järna och Shreyas som är en frivillig organisation med 196 000 medlemmar i Kerala. Tillsammans planerar vi ett utvecklingsprojekt som fokuserar på ekologisk odling, jämställdhetsintegrering och avfallshantering. Projektet sker i samverkan med fattiga kvinnor med ett rättighetsbaserat perspektiv i samklang med civilsamhället, rättighetsinnehavare och ansvarsbärare.

Lyktan har gett stöd till fattiga kvinnor i Kerala, Indien genom försäljning av kryddor från Pakkam, informationsspridning, försäljning av kläder som fattiga indiska kvinnor sytt och bidrag till projektarbete (10 000 kr). PGS är öppen för alla, inklusive juridiska personer, som anser att rättvis ekonomi och rättvis handel har stor betydelse. Dessutom anser PGS att det är viktig att även arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, solidaritet och fattighetsbekämpning.

Under 2016 kommer PGS att arbeta med ett projekt där 48 000 människor får en ekologiskt trygg miljö i Kerala genom ekologisk odling, avfallshantering och påverkandearbete. Sedan planerar PGS att arbeta med informationsarbete i Sverige under 2016. PGS behöver samla in minst 90 000 kr som eget kapital. PGS har redan samlat in en mindre andel. Resten behöver vi samla från Sverige.

Yrkande - att Alternativboden Lyktan från sitt överskott 2015 ger ett ekonomiskt bidrag på 7 000 kr till PGSs verksamhet.

 

Per-Olof Erickson medlem i Alternativboden Lyktan