Dagordning 17 april 2016 kl.14

Kyrkans Hus, Kyrkogatan 5, Skövde

 

  1. Val av ordförande för mötet

  2. Val av protokollförare samt två justerare, tillika rösträknare

  3. Årsmötets behöriga utlysande

  4. Upprättande av röstlängd

  5. Fastställande av dagordning

  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

  7. Revisorernas berättelse

  8. Fastställande av resultat- och balansräkning

  9. Beslut om årets resultat

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av förslag från styrelsen om projekt

12. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändringar

13. Samarbete med PGS och lokala JAK-avdelningar

14. Samarbete med PGS och andra organisationer

15. Behandling av motioner från medlemmarna

16. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

17. Val av ordförande

19. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

20. Val av revisorer och suppleant

21. Val av valberedning, varav en medlem som sammankallande

22. Övriga frågor

 

Välkomna!

 

Info:             Almuth Holmqvist, tel: 076-1702141

E-post:          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.