Nytt indiskt projekt i Kerala.

 

PGS planerar att utöka sina insatser i Indien till delstaten Kerala. Shaji Joseph har sedan tidigare 18 års erfarenhet av arbeta med olika utvecklingsprojekt i Indien och Sverige, bland annat för organisationen Shreyas sociala servicecenter i Kerala. I oktober 2013 åkte Shaji till Indien och diskuterade med Shreyas om utvecklingspartnerskap samarbete med SOFIA. Shreays har inlämnat ett projektförslag om avfallshantering och ekologiskt jordbruk. SOFIA har sedan ansökt till Forum Syd om att få göra en förtstudie för ett projekt kallat “Empowerment of women farmers for sustainable agricultural model in Kerala”. En preliminär undersökning av genomförbarheten av projektet kommer att ske under november 2014. Shaji Joseph och förmodligen två andra från projektgruppen i SOFIA kommer att besöka Shreyas i Wayanad-distriktet i Kerala. En Participatory Rural Appraisal (PRA) kommer också att genomföras tillsammans med målgruppen, vilket beräknas ske mellan december 2014 och januari 2015. Projektplanering och ansökan förväntas vara klar i februari 2015. 

I det planerade projektet ingår långsiktiga åtgärder för bland annat biodynamisk och ekologisk odling, rättvis handel av ekologiska och biodynamiska produkter, förvaltning och hantering av mark och vattentäkt, insamling och skyddande av traditionella utsäden mot konkurrens från GMO, trädplantering, osv. Projektet förväntas stärka kvinnliga jordbrukare att möta existerande utmaningar i sina samhällen, genom att introducera miljövänliga, biodynamiska och ekologiska jordbruksmetoder och försäljning av produkter genom rättvisemarknad. Detta förväntas öka möjligheten för enskilda kvinnliga jordbrukare att möta den hårda verkligheten och skapa en alternativ hållbar modell som ger hälsosam mat, frisk jord och miljö och en vinnande situation för alla intressenter i projektet. Det projekt som planeras inkluderar 3-4 byar i norra Kerala i södra Indien.

 
Shreyas Social Service Centre, Suthan Bathery, Indien

 

Shreyas är en av de mest framstående organisationerna för social utveckling i södra Indien. Shreyas är sedan 1979 en gren för socialutveckling inom det katolska biskopsstiftet i Bathery. Shreyas åtagande rör stöd till marginaliserade befolkningsgrupper, bl.a. jordbrukare, stamfolk, handikapade, kvinnor, barn och äldre. Shreyas arbetar i sex distrikt i delstaterna Kerala och Tamil Nadu. Shreyas har 22,379 kvinnor som är med i självhjälpsgrupper (SHG, 1635 st) och 4618 män i 289 SHG. Shreyas vision är att skapa av ett rättvist samhälle som bygger på värden som kärlek, broderskap och mänsklig värdighet. Shreyas har 23 anställda, ett öppet medlemskap och är politiskt och religiöst obunden. Shreyas arbetar bland annat inom följande områden: bevarande av miljön, jämställdhet, egenmakt till stamfolk och andra marginaliserade, främjande av hållbart jordbruk och säker livsmedelsförsörjning, bildning, stärkandet och upprätthållandet av lokalt förankrade organisationer.


Pakkam Group Sweden

 

Projektet kommer att få stöd av projektgruppen Pakkam Group Sweden (PGS), som har drivit projekt med liknande syften och mål i Kerala sedan 1999. Shaji Joseph är aktiv i Pakkam-projektet sedan 2000 och har varit projektledare de senaste 10 åren. Pakkam-projektet riktar sig till 300 kvinnliga jordbrukare som tillhör stamfolk och stödjer bland annat räntefri och självständig mikrofinansiering, ekologisk odling, bevarande av traditionella frön mot invasionen av GMO-utsäde, rättvis handel av jordbruksprodukter, skapande av kvinnliga självhjälpsgrupper, mikroföretagsamhet, folkbildning, utbildningar, ekoturistreser från Sverige. Projektet i Pakkam har avvecklats och PGS vill sprida sin erfarenhet och kunskap till andra behövande kvinnor och fattiga i området, vilket är möjligt genom det projekt som nu planeras av SOFIA. Situationen för kvinnliga jordbrukare i Pakkam är mycket lik den i Wayand. PGS har värdefulla erfarenheter att bidra med till övergripande planering av större ekologiska projekt med små och marginaliserade bönder med särskilt fokus på kvinnors egenmakt projekt.


Projektområdet och målgrupp

 

Kerala är ett demografiskt sett ett mångkulturellt område där olika religioner och kulturella grupper samexisterar. Kastsystemet är fortfarande förhärskande i det sociala livet, men håller långsamt på att förlora sin sociala betydelse. Wayanad är en vacker platå som ligger på en höjd mellan 700 meter och 2100 meter över havet i västra Ghatsbergen i nordöstra delen av Kerala, på gränsen till delstaterna Tamil Nadu och Karnataka. 36 % av befolkningen i Wayand tillhör ursprungsbefolkningen som är socialt och ekonomiskt marginaliserad. De flesta av stammarna är jordlösa lantarbetare. De bor i primitiva hyddor på smala ytor av övergivna flodbanker eller i utkanter av skogar. Wayanad har en stor nyinflyttad befolkning som kommit dit från alla delar av Kerala. Dessa blev markägande medan stamfolken blev jordlösa och utblottade. Kvinnornas situation är mycket svår och samhället domineras av patriarkala värden. Situationen är ännu svårare för stamfolkens kvinnor. Grundorsaken till dessa problem är kvinnors ekonomiska beroende av män som äger alla resurser.


Wayanad har stor skogareal och regionen är känd för sin rika biologiska mångfald. På grund av klimatförändringarna de senaste decennierna har mycket av den fina odlingsmarken förvandlats till öken. Klimatförändringar, kemisk gödsling, giftiga bekämpningsmedel, växtsjukdomar, utnyttjande av mellanhänder, samt prisfluktuationer på marknaden, har bidragit till en jordbrukskris i regionen. En genomsnittlig skuld för en bondefamilj i Kerala är 33,907 rupier (ca 3400 kr), medan den årliga medelinkomsten för jordbrukarens familj endast är 48048rupees (ca 4800 kr). Traditionellt äger män mark och resurser och av detta följer att ägarna är de som tar banklån för att täcka underskotten. Eftersom inkomsten är för liten i jämförelse med kostnaderna för jordbrukarna, faller de in en ständigt växande skuldfälla och många av dem tar till slut livet av sig. I Wayanad har 412 bönder begått självmord mellan 1997-2005. När männen begår självmord, övergår skuldbördan på de kvinnor och barn som finns kvar i familjen, eftersom mark, hus och egendom av något värde har intecknats till banken. Folket i byarna äger själva en liten bit av jordbruksmark. För närvarande, finns det en betydande arbetslöshet och växande desperation, på grund av den rådande jordbrukskrisen, skuldfällan och höga självmordsfrekvensen bland skuldtyngda jordbrukare. SOFIAs nya projekt skulle kunna erbjuda stöd och hopp bland kvinnliga jordbrukare som drabbats värst av krisen. Situationen för kvinnor i allmänhet behöver bli bättre så de får en lika stor och aktiv roll i samhällslivet som män.